Dołącz do załogi G-Master

REGULAMIN KONKURSU DOŁĄCZ DO ZAŁOGI G-MASTER:

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu jest iiyama Polska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nowohucka 1, 54-617, Polska, zwana dalej Organizatorem lub iiyama.

1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09.10.2018 r. i trwać będzie do dnia 09.11.2018 r.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU.

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

2.3. Konkurs polega na rozwiązaniu dwóch zadań. Oba zadania są obowiązkowe.

2.4. Zadanie 1
Zadanie nr 1 polega na prawidłowym zidentyfikowaniu ikony będącej częścią logotypu G-Master #monitors4gamers by iiyama.

2.5. Zadanie 2
Zadanie nr 2 polega na przekształceniu swojego zdjęcia w jednego z wojowników G-Master: Red Eagle, Black Hawk, Gold Phoenix lub Silver Crow. Przemiany można dokonać przy pomocy oficjalnej aplikacji Konkursu lub w dowolnym programie graficznym. Przesłać zgłoszenie można tylko przez oficjalną aplikację Konkursu.

2.6. Jeden Uczestnik może przesłać maksymalnie cztery zgłoszenia.

2.7. Wzięcie udziału w Konkursie możliwe jest tylko poprzez stronę http://gmaster.iiyama.com/dolacz-do-zalogi

2.8. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wszelkie informacje publikowane na stronie http://gmaster.iiyama.com/dolacz-do-zalogi stanowią część tego Regulaminu. 2.9. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z udzieleniem iiyama Polska przez Uczestnika międzynarodowej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na kopiowanie, przystosowywanie, dystrybucję i publikowanie przesłanych grafik/zdjęć/projektów oraz ich wykorzystanie w celach komercyjnych.

2.10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do załadowanych przez niego grafik/zdjęć/projektów użytych w przesłanym projekcie i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

2.11. W przypadku, gdy na przesłanych grafikach/zdjęciach/projektach widnieją wizerunki osób trzecich, Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie. Uczestnik biorąc udział w konkursie zobowiązuje się nabyć na własny koszt majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne użytych materiałów w zakresie i na polach eksploatacji potrzebnych do publikacji przesłanych projektów. Potwierdza tym samym posiadanie praw autorskich na materiały użyte w projekcie i bierze pełną odpowiedzialność w tym również prawną za ich użycie.

 

3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY.

3.1. Wyboru Zwycięzców dokona jury składające się z pracowników Organizatora. Nagrodzone zostaną najbardziej kreatywne i oryginalne projekty.

3.2. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

3.2.1. Nagrody główne
Najlepszy projekt Red Eagle – monitor G-Master GB2560HSU
Najlepszy projekt Black Hawk – monitor G-Master G2530HSU
Najlepszy projekt Gold Phoenix – monitor G-Master G3266HS
Najlepszy projekt Silver Crow – monitor G-Master GB2730QSU

3.2.2. Nagrody pocieszenia
10 bluz G-Master
25 koszulek e-sportowych G-Master
25 czapeczek G-Master
40 plecaczków G-Master

3.3. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 19.11.2018 roku na stronie http://gmaster.iiyama.com/dolacz-do-zalogi i https://www.facebook.com/iiyamapolska. Zwycięzcy Konkursu zostaną także powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagrody pocztą elektroniczną (e-mail) i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe. W przeciwnym razie nagrody przepadają.

3.4. Nagrody zostaną wysłane do 07.12.2018 roku.

3.5. Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

 

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

4.1 iiyama nie przekaże osobom trzecim danych osobowych Uczestników Konkursu, z wyłączeniem firmy kurierskiej realizującej wysyłkę nagród do Zwycięzców.

4.2. Dane osobowe pozyskane w toku Konkursu będą użyte tylko i wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzców, skontaktowania się z nimi i przesłania im nagród.

4.3 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do miesiąca po zakończeniu Konkursu.

4.4. Wszystkie dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną usunięte wraz z rozesłaniem nagród do zwycięzców.

4.5. Polityka Prywatności iiyama ma zastosowanie do tego Konkursu.

4.6 Na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu i dla zachowana przejrzystości iiyama opublikuje dane Zwycięzców: imię, nazwisko i kraj zamieszkania na stronach http://gmaster.iiyama.com/dolacz-do-zalogi i https://www.facebook.com/iiyamapolska. iiyama opublikuje tylko i wyłącznie dane Zwycięzców, którzy wyrazili na to zgodę.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbierze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz do wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia Konkursu powiadamiając o tym uczestników na stronie Konkursu.

5.3. Podatek od nagrody oraz wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie opłacają Uczestnicy/Zwycięzcy.

5.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

5.5. Nagroda nieodebrana przepada, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki kurierskiej okażą się nieskuteczne.

5.6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu zgodnie z polskim prawem.

5.7. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu niniejszego Konkursu należy zgłaszać pisemnie pod adresem organizatora: iiyama Polska Sp. z o.o., Nowohucka 1, 54-617 Wrocław, z dopiskiem „iiyama Złam kody i zgarnij nagrody”. Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, numer telefonu, jak również opis podstaw reklamacji lub skargi.

5.8. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).